Taustamateriaalia ja lähteitä

Aaltonen, M., Ojanen, T., Sivén, T., Vihunen, R. & Vilén, M. (2003) Lapsen Aika. WSOY.

Dunderfelt, T. (2011, uudistettu painos) Elämänkaaripsykologia. WSOY.

Hermanson, E. (2012) Kotineuvola: terveys syntymästä kouluikään. Duodecim.

Jämsä, J. (toim.) (2008) Sateenkaariperheet ja hyvinvointi. Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. PS-kustannus.

Rusanen, E. (2011) Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys. Oy Finn Lectura Ab.

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) (2011) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOY.

Vilén, M., Vihunen, R., Vartiainen, J., Sivén, T., Neuvonen, S. & Kurvinen, A. (2006) Lapsuus: erityinen elämänvaihe. WSOY.